اعتقاد، اعتماد، امید

اعتقاد:

اهالی روستایی تصمیم گرفتند که برای نزول باران دعا کنند.

 روزی که تمام اهالی برای دعا در محل مقرر جمع شدند ,

فقط یک پسربچه با چتر آمده بود،

این یعنی: اعتقاد 

 

اعتماد:

اعتماد را می توان به احساس یک کودک یکساله تشبیه

کرد،وقتی که شما او را به بالا پرتاب می کنید،او

میخندد .....چراکه یقین دارد شما او را خواهید گرفت،

این یعنی: اعتماد 

امید:

هر شب ما به رختخواب می رویم بدون اطمینان از اینکه روز

 بعد زنده از خواب بیدار شویم.ولی ما همیشه برای روز

بعد خود برنامه داریم،

این یعنی: امید 

 

 با اعتقاد،اعتماد و امید زندگی کنید.

با تشکر از دوست خوب و عزیزم  که این مطالب را برایم ایمیلکرده است.