دوستان عزیزم

چند روزی میروم جنوب.سری بزنم آبادان و اهواز و...

انشالا وقتی برگشتم و اگر عمری بود هم از  این سفر و هم بقیه مطالب نیمه

تمام حرف خواهیم زد.

از همه تون خداحافظی میکنم و در این روزهای قشنگ برای همه تون شادی و

سلامتی آرزو می کنم و برای بیماران و محتاجان , آرزوی سلامتی و گشایش.