قسمتی از یک شعر

......                                                                              

کاش یاری بود                                                     

یا  که پایی همراه

تا تنم را

چو آب

 بر شانه او می ریختم

هر چه  دارم از این هستی مست

 چون کهنه شراب

در جام لبش میکردم  

 هان! کجایی که

ارام شوم در شانه تو

هان! کجا یی که

 من آب شوم در تن تو؟

....خیال باطل