ریتم:Rhythm

طبیعت برای حفظ تعادل و بقای موجودات نظام های مختلفی را تدارک دیده است از جمله اینها  یکی سیستم " خود تنظیمی "و دیگری سامانه انطباق است.

بعضی از مخلوقات کمتر و برخی بیشتر ولی در کل همه به  درجاتی از این مواهب برخوردارند.

  برای مثال  مطالعه زندگی سوسک ها نشان داده که اونها در خود تنظیمی و  انطباق پذیری با شرایط جدید بسیار استعداد دارند .همچنین بررسی  زندگی موریانه ها  واینکه با این جثه کوچک میتوانند بزاق حاوی مواد مختلفی را برای کارو زندگی در کلنی های خود  تولید کنند و در شرایط گوناگون برای بقا و ادامه

زندگی خو دفاع کنند  فابل مطالعه است .این نمونه ها در رابطه با سایر حیوانات و جانوران و گیاهان و .... نیز مصداق دارد.

انسان شاید در این مورد جزو اون دسته از موجودات است که طبیعت کمترین کمک را به او میکند و بسیاری  همین عامل را  یکی از دلایل عدم وابستگی غریزی کامل او  به طبیعت و در عین حال عامل مهمی در مستقل بودن ازجریانات طبیعی و در نتیجه باعث  رشد و پیشرفت او نسبت به سایر مخلوقات دانسته اند.

این گفته به این معنی نیست که بشر با سایر موجودات کاملا تفاوت دارد بلکه او هم جزیی از طبیعت است و همه ساز و کارهای طبیعی در او هم جریان دارد. در درون انسان هم این سیستم ها کار گذاشته شده ولی  انسان  سر کش وکمال گرا کاملا   زیر بار طبیعت  و قوانین آن نرفته   زیرا هدفش را ورای

زندگی" طبیعی"  می خواهد و قصد دارد  تا جایی پیش رود که   به قول  شاعررسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند.

در این میان عصیان او گاهی هم افراطی است و "غیر طبیعی بودن" او موجب خسران و درد و رنج و بیماری برای او شده تا جایی که ممکن است حیات او را تهدید کند.

در اینجا بنا نداریم بحث فلسفی و چرایی در این مورد  داشته باشیم ولی به خاطر هشدار و اعلام خطر به این عصیان بشر و تذگر به خودمان  که ممکن است دور شدن از طبیعت  موجب  بعضی از کسالت ها و افسردگی ها و اختلالات مختلف روحی و جسمی  شود  در این پست    به یکی از این عرصه ها که  به خاطر شرایط زندگی اجتماعی  و صنعتی  و تغییرات  در روش

زندگی از آن آسیب زیادی دیده ایم و دانشمندان مرتبا در مورد آن به ما تذکر میدهند  و آن  موضوع ریتم و ساعت زیستی است اشاره ای میشود  .                                                        

 

                                                                    

                            

 آنچه که علمای زیست شناسی و متخصصین راجع به آن هشدار میدهند چیزی جز برهم خوردن ریتم انسانی در تطابق با محیط طبیعی است.

 

حال ببینیم اصولا ریتم یعنی چه؟

 

 هر  وضعیت و یا شکل و  موقعیت و یطور کلی حرکتی  که طبق یک نظم معین و مشخص تکرار شود  ریتم میگوییم.ما  اضطلاح  ریتم را  اغلب فقط در موقع مباحث موسیقی  شنیده ایم  در حالیکه ریتم مفهومی به مراتب  وسیع تر دارد و در هر موضوعی در عالم اثر آنرا میتوانیم بیابیم.

 

 اندیشمندان ریتم را  بنیاد و اساس  تمامی جریانات ومراحل تکامل طبیعت میدانند. ....................

 

 

برای پیگیری مطلب به  پست بعدی مراجعه فرمایید